Regulamin użytkowania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej pod adresem https://steamid.pro/pl/, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony SteamID tylko do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie SteamID;
  • usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakikolwiek inny serwer.

Pozwoli to SteamID na zakończenie działania w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu Twoje prawo do przeglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie SteamID są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. SteamID nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, dlatego też unieważnia wszystkie inne gwarancje. Ponadto SteamID nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w żaden inny sposób w odniesieniu do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

SteamID ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z użyciem lub niemożnością korzystania z materiałów na Stronie SteamID, nawet jeśli SteamID lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie SteamID mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. SteamID nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. SteamID może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. SteamID nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

SteamID nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich połączonych witryn. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez SteamID strony. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

SteamID może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na związanie aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące Witryny SteamID podlegają prawu af, bez względu na przepisy kolizyjne.